Chúc Thượng Thọ Ân Sư Thiền Sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ

 

Khởi từ,
Núi lớn tựa lưng,
Đạo nhân ngồi bệ đá.
Ngày ngày thế sự trải dưới chân,
Phút phút tâm đồng cùng biển cả!

Pháp Lạc Thất,
Ngọn đồi Tự Tại.
Đường Thạch Đầu, nào ngại chân trần.
Lối Tiêu Dao, ngõ xưa quay lại …
 

Kìa!
Lý Sắc Không, bày rõ không hai,
Thiền cơ hiển, ràng ràng kinh luận!
Từ dạo đó,
Trăng Thiền vằng vặc tỏ soi.
Chân Không pháp đàn khai hội!

Những mong,
Nối chí Chân Nguyên, (1)
Nào ngại cô thân.
Một lòng nghiên cứu Lý Trần.
Quyết khôi phục Trúc Lâm thiền phái.
 

Nhớ khi xưa,
Đơn đao vượt ải.
Lắm bao điều bó buộc chịch ràng.
Khó khăn trăm thứ ngổn ngang.
Chẳng phải Thần Quang, (2)
Ngày nay, sao được! 

Rõ ràng,
Chúng sanh đại phước
Hiện tiền có được minh Sư
Đuốc tuệ chiếu soi, ban rải lòng từ.
Pháp âm cùng khắp, năm châu bốn bể.
 

Ngày ngày nào kể,
Vén mây,
Bày rõ trời trong.
Chẳng quản nhọc nhằn!
Tháng tháng miệt mài
Vẹt sóng,
Tát cạn biển mê.
Ngại gì tuổi lớn!

Từ ấy,
Bè Từ Bi thênh thang rộng rãi, mặc sức chở người
Thuyền Bát Nhã thăm thẳm bao la, giàu lòng độ khách (3)

Hữu duyên nhân,
Đã được gặp một phen liền Biết
Đối lưng Trần – dốc chí tiệm tu.
Phước lại gần – Tri thức bạn hiền
Đốn Ngộ mà nên,
Lọ là phải vùi kinh mọt sách!

Đã hơn ba mươi năm,
Công đức ân sư
Kể sao cho hết?!
Nghĩ lại,
Thẹn phận mình.
Chưa xướng được khúc vô sanh.
Hầu báo đáp ơn Người mớm sữa!
 

Hôm nay,
Duyên lành nơi đất khách
Đệ tử hội về Quang Chiếu tòng lâm.
Quỳ dưới chân Thầy – sức khỏe vấn an.
Trong ngày lễ chúc mừng Thượng Thọ.
 

Đã hết,
Bảy mươi tuổi đời,
Người xưa hiếm có!
Vui mừng thay – Thầy đã tám mươi!
Xin nguyện cầu Tam Bảo mười phương.
Luôn gia hộ Thầy vững bền sức khỏe.

Vì chánh pháp,
Hồng ân thêm tuổi thọ.
Vì đời trầm luân,
Thầy sống thêm lâu.

Chỉ là,
Nối bước Triệu Châu, (4)
Trúc Lâm Sơ Tổ. (5)
Với đại nguyện – ban vui cứu khổ.
Đem bóng đại tùng che mát nhân gian.
Chúng sanh bớt những lầm than.
Sanh tử – Luân hồi – giải thoát.
Ngưỡng mong trên phụ từ hỷ lạc!

Vui thay,
Đệ tử chúng con.
Cung kính cúng dường ba lạy!

Tháng 10 năm 2002
Thiền Viện Quang Chiếu (TexasUSA)
Đệ tử Tuệ Thông Cẩn bút(1)  Thiền Sư Chân Nguyên – thế kỷ 18 – phục hưng dòng thiền Trúc Lâm
(2)  Thần Quang: Nhị tổ Huệ Khả, nối pháp Tổ Bồ Đề Đạt Ma.
(3)  Thiền Tịch Phú
(4)  Thiền Sư Triệu Châu Tùng Thẩm.  Ngài thọ thế 120 tuổi


(5)  Vua Trần Nhân Tôn: Trúc Lâm Sơ Tổ – Điều Ngự Giác Hoàng.