Kinh Sách

Do Hòa thượng THÍCH THANH TỪ dịch và trước tác.

Danh sách những kinh sách Thiền Viện đang có, Phật tử có thể thỉnh bằng cách liên lạc với thiền viện qua điện thoại hoặc Email.

KINH:
 1. Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải (1998)
 2. Kinh Bát Nhã giảng giải (2000)
 3. Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải (1997)
 4. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải (1993/2000)
 5. Kinh Lăng-già Tâm Ấn (dịch 1993)
 6. Kinh Kim Cang giảng giải (1997)
 7. Kinh Thập Thiện giảng giải (1998)
 8. Kinh Viên Giác giảng giải (2000)
LUẬN:
 1. Lục Diệu Pháp Môn (dịch 1962)
 2. Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán (dịch 1963)
 3. Thiền Quan Sách Tấn (dịch 1963)
 4. Thiền Đốn Ngộ (dịch - tái bản 1973/1999)
 5. Thiền Căn Bản (dịch - tái bản 1993/1999)
 6. Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải (1993/1999)
 7. Quy Sơn Cảnh Sách giảng giải (1993)
 8. Hiển Tông Ký (dịch & giảng 1993)
 9. Bích Nham Lục (dịch & giảng 1995)
 10. Nguồn Thiền giảng giải (1996)

THIỀN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 1. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 (1992 - tái bản 1998)
 2. Luận Giải Thi Tụng Mười Bức Tranh Chăn Trâu (1999)
 3. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải (1996)
 4. Khóa Hư Lục giảng giải (1996)
 5. Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải (1997)
 6. Tham Đồ Hiển Quyết & Thi tụng các Thiền sư đời Lý giảng giải (1997)
 7. Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải (1998)
 8. Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải (1999)
 9. Kiến Tánh Thành Phật giảng giải (2000)
SỬ
 1. Sử 33 Vị Tổ Ấn-Hoa (dịch 1972)
 2. Thiền Sư Trung Hoa tập I (dịch 1990)
 3. Thiền Sư Trung Hoa tập II (dịch 1990)
 4. Thiền Sư Trung Hoa tập III (dịch 1995)
 5. Thiền Sư Việt Nam (1991/1995/1999)
PHỔ THÔNG
 1. Đạo Phật Trong Mạch Sống Dân Tộc (1966)
 2. Vài Nét Chính Trong Luân Lý Phật Giáo (1967)
 3. Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật Và Bồ Tát (1967)
 4. Tam Qui Ngũ Giới (1971)
 5. Phật Giáo Với Dân Tộc (1971- tái bản 1992)
 6. Vài Vấn Đề Phật Pháp Chìa Khóa Học Phật (1984)
 7. Đạo Phật Với Tuổi Trẻ (tái bản 1987)
 8. Bóng Trăng Canh Ngọ (1990)
 9. Xuân Trong Cửa Thiền (tập 1,2,3 -1991)
 10. Mạch Nguồn Phật Pháp (1992)
 11. Tu Là Chuyển Nghiệp (1992)
 12. Cành Lá Vô Ưu (1994)
 13. Bước Đầu Học Phật (1994)
 14. Hé Mở Cửa Giải Thoát Những Cánh Hoa Đàm (1994)
 15. Xuân Trong Cửa Thiền (tập 4 -1996)
 16. Đâu Là Chân Hạnh Phúc (1996)
 17. Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi (1997)
 18. Trọn Một Đời Tôi (2000)
 19. Hoa Vô Ưu tập I (2000)
 20. Hoa Vô Ưu tập II (2000)
 21. Hoa Vô Ưu tập III (2000)
 22. Hoa Vô Ưu tập IV(2000)
 23. Hoa Vô Ưu tập V(2000)
 24. Hoa Vô Ưu tập VI (2001)
 25. Nguồn An Lạc (2001)

THANH QUI

 1. Thanh qui (1999)

SÁCH MỚI

 1. Phương Pháp Tọa Thiền - 2010
 2. Phương Pháp Tọa Thiền Biết Có Chân Tâm - 2010
 3. Keys To Buddhism:

 4. a) Keys to Buddhism 1
  b) Keys to Buddhism 2
  c) Keys to Buddhism 3