Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật bằng cách nhấn trỏ vào dấu hiệu để nghe.

  1. Hòa Thượng Thích Thanh Từ

  a) Những bài giảng Kinh luận

  b) Những bài giảng Phổ thông

  2. Thượng Tọa Thích Thông Phương

  a) Những bài giảng Kinh luận

  b) Những bài giảng Phổ thông

  3. Ni Sư Hạnh Diệu

  a) Những bài giảng Kinh luận

  b) Những bài giảng Phổ thông