THÔNG TIN SINH HOẠT TẠI CÁC THIỀN VIỆN

 

I. THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - NỘI VIỆN NI

  1. Thời khóa tu tập
  2. Hình ảnh

I. THIỀN VIỆN QUANG CHIẾU

  1. Thời khóa tu tập
  2. Hình ảnh

II. THIỀN TỰ TIÊU DAO

  1. Thời khóa tu tập
  2. Hình ảnh