THÔNG TIN SINH HOẠT TẠI CÁC THIỀN VIỆN

 

I. THIỀN VIỆN QUANG CHIẾU

  1. Thời khóa tu tập
  2. Hình ảnh

II. THIỀN TỰ TIÊU DAO

  1. Thời khóa tu tập
  2. Hình ảnh