Thời Khóa Tu Tập Tại Thiền Viện Quang Chiếu

1) Hàng Ngày:
Sáng:
Chiều:
3:45 am:
Thức chúng
1:00 pm:
Chỉ tịnh
4:00 - 6:00 am:
Tọa thiền
2:00 pm:
Thức chúng
7:00 am:
Tiểu thực
2:30 – 4:00 pm:
Nghe băng cassette, xem video tape của Hòa Thượng Thích Thanh Từ
8:00 - 11:00 am:
Chấp tác
5:00 pm:
Tiểu thực Tối
11:45 am:
Ngọ trai
6:00 pm:
Sám hối
7:30 – 9:00 :
Tọa thiền
10:00 pm:
Chỉ tịnh

2) Thời Khóa Tu Tập Cuối Tuần Của Phật Tử (Chủ Nhật):
Sáng:
8:45 – 9:30 am:
Tọa thiền
10:00 – 10:35 am:
Sám hối
10:45 – 12:00 am:
Pháp thoại
12:30 pm:
Ngọ trai

3) Thời Khóa Tu Tập Đặc Biệt Cho Phật Tử (Các Ngày Lễ Lớn):
KHUYA
SÁNG
4:30 am:
Thức chúng
7:00 am:
Tiểu thực
5:00 – 6:00 am:
Tọa thiền
8:45 – 9:45 am:
Sám hối
10:15 – 11:15 am:
Tọa thiền
12:00 am:
Ngọ trai

CHIỀU
TỐI
1:00 pm:
Chỉ tịnh
6:30 - 7:10 pm:
Sám hối
2:00 pm:
Thức chúng
8:00 – 9:00 pm:
Tọa thiền
2:30 – 4:00 pm:
Pháp thoại
9:30 pm:
Chỉ tịnh
5:30 pm:
Tiểu thực