Thời Khóa Tu Tập Tại Thiền Viện Tiêu Dao

1) Thời Biểu Khóa Tu 10 Ngày (10 Day Retreat Schedule):
Sáng:
Chiều:
4:30 am
Thức chúng
1:00 - 2:00pm
Chỉ tịnh
5:00 - 6:30 am
Tọa thiền
2:15 pm
Tập thể dục
7:00 am
Tập thể dục
2:30 – 4:00 pm
Tọa thiền/Kinh hành
7:30 - 11:00 am
Ăn sáng
5:00 pm
Tiểu thực
8:00 am
Lao tác
6:00 pm
Sám hối
9:00 am Sám hối
7:30 – 8:30pm
Tọa thiền
9:30 - 11:00 am Tọa thiền/Kinh hành
9:00 pm
Chỉ tịnh
11:30 am Thọ trai
>> Ngày đầu khóa tu, Thiền sinh tề tựu lúc 8 giờ sáng.

***** On the first day, Practitioners gather at 8:00 am.

>> Ngày cuối khóa tu, kết thúc lúc 1:30 giờ trưa.

***** On the last day, the retreat ends at 1:30 pm.

2) Thời Khóa Biểu Khóa Tu Trẻ Em:
THỨ BẢY
SÁNG
CHIỀU
9:45 am
Tề tựu 1:00 - 2:00 pm Nghỉ trưa
10:00 am Sám hối
2:30 - 2:50 pm
Tọa thiền
10:15 - 10:35 am Tọa thiền
3:00 pm
Xem phim
11:00 am Thư giãn
4:30 pm
Thư giãn
11:45 am Thọ trai 5:15 pm Ăn chiều
6:15 pm Hỏi đáp giáo lý
7:30 pm Hát nhạc Phật giáo
9:20 pm Tọa thiền trước khi đi ngủ
9:30 pm Chỉ tịnh

CHỦ NHẬT
SÁNG
CHIỀU
7:30 am
Thức chúng
1:00 - 2:00 pm
Nghỉ trưa
8:00 am
ăn sáng
2:30 - 2:50 pm
Tọa thiền
9:00 am
Lao tác 3:00 pm Xem phim
10:00 am
Sám hối 4:00 pm Hỏi đáp giáo lý
10:15 - 10:35 am
Tọa thiền 5:15 pm Ăn chiều
11:00 am Thư giãn 6:00 pm Ra về
11:45 am Thọ trai