Tập Ảnh Sinh Hoạt Thiền Viện Tiêu Dao

Lễ Phật Đản Sanh (PL 2556_DL 2012)