Thời Khóa Tu Tập Hằng Ngày

Tại Thiền Viện Trúc Lâm - Nội Viện Ni

Sáng:
Chiều:
3:15 am:
Ba hồi ba tiếng chuông thức
1:00 pm:
Ba tiếng chuông nghỉ
3:00 am:
Hô chuông tọa thiền
2:00 pm:
Một hồi ba tiếng chuông thức
5:30 am:
Một hồi chuông xả thiền
2:15 pm:
Ba tiếng chuông chuẩn bị tọa thiền
6:15 am:
Ba tiếng bảng tiểu thực
2:30 pm:
Tọa thiền
7:30 am:
Ba tiếng kiểng công tác
4:30 pm:
Một hồi chuông xả thiền
10:30 am:
Một hồi kiểng xả công tác
6:00 pm:
Ba tiếng chuông sám hối
11:30 am
Ba tiếng bảng thọ trai
7:15 pm:
Ba tiếng chuông chuẩn bị tọa thiền
7:30 pm:
Hô chuông tọa thiền
9:30 pm:
Một hồi chuông xả thiền
10: 00 pm:
Ba tiếng chuông nghỉ