Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com.

  1. Hòa Thượng Thích Thanh Từ (tạm ngưng sửa chữa)

  a) Những bài giảng Kinh luận

  b) Những bài giảng Phổ thông

  2. Thượng Tọa Thích Thông Phương (tạm ngưng sửa chữa)

  a) Những bài giảng Kinh luận

  b) Những bài giảng Phổ thông

  3. Ni Sư Hạnh Diệu >> ngày upload: 27/6/2019 <<

  a) Những bài giảng Kinh luận

  b) Những bài giảng Phổ thông

  Danh Mục