Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật (dạng Windows Media Audio WMA) bằng cách nhấn trỏ vào dấu hiệu , hoặc bấm vào hình bên cạnh tựa bài để lưu trữ vào máy vi tính của quí vị.

Tựa Tác Giả
Thể Loại
Số Lượng
Kinh Thắng Man- B08 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
03/29/2017 
CD 
Kinh Thắng Man- B07 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
03/29/2017 
CD 
Kinh Thắng Man- B06 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
03/29/2017 
CD 
Kinh Thắng Man- B05 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
03/24/2017 
CD 
Kinh Thắng Man- B04 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
03/24/2017 
CD 
Kinh Thắng Man- B03 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
03/22/2017 
CD 
Kinh Thắng Man- B02 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
03/22/2017 
CD 
Kinh Thắng Man- B01 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
03/20/2017 
CD