Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật (dạng Windows Media Audio WMA) bằng cách nhấn trỏ vào dấu hiệu , hoặc bấm vào hình bên cạnh tựa bài để lưu trữ vào máy vi tính của quí vị.

Tựa Tác Giả
Thể Loại
Số Lượng
33 Vị Tổ - 30 Tổ Tăng Xán Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
11/29/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 29 Tổ Huệ Khả 02 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
10/17/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 29 Tổ Huệ Khả 01 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
10/08/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 28 Tổ Bồ Đề Đạt Ma 03 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
08/28/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 28 Tổ Bồ Đề Đạt Ma 02 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
08/28/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 28 Tổ Bồ Đề Đạt Ma 01 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
08/27/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 27 Tổ Bát Nhã Đa La Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
08/27/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 26 Tổ Bất Như Mật Đa Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
08/26/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 25 Tổ Bà Xá Tư Đa Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
08/17/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 24 Tổ Sư Tử Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
08/15/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 23 Tổ Hạc Lặc Na Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
08/13/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 22 Tổ Ma Noa La Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/03/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 21 Tổ Bà Tu Bàn Đầu Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/26/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 20 Tổ Xà Dạ Đa Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/23/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 19 Tổ Cưu Ma La Đa Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/23/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 18 Tổ Già Da Xá Đa Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/05/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 17 Tổ Tăng Già Nan Đề Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/05/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 16 Tổ La Hầu La Đa Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/05/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 15 Bồ Tát Ca La Đề Bà Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/04/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 14 Bồ Tát Long Thọ Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/04/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 13 Tổ Ca Tỳ Ma La Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/04/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 12 Bồ Tát Mã Minh Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/01/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 11 Tổ Phú Na Dạ Xoa Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/30/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 10 Tổ Hiếp Tôn Giả Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/30/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 09 Tổ Phục Đà Mật Đa Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/28/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 07 Tổ Bà Tu Mật- 08 Tổ Phật Đà Nan Đề Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/28/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 05 Tổ Đề Đa Ca - 06 Tổ Di Dá Ca Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/28/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 04 Tổ Ưu Ba Cúc Đa Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/27/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 03 Tổ Thương Na Hòa Tu Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/27/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 02 Tổ A Nan Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/27/2017 
CD 
33 Vị Tổ - 01 Tổ Ma Ha Ca Diếp Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/25/2017 
CD 
Đại Đệ tử Ni 09 - Quân Trà La Hệ Đầu - Thắng trí đệ nhất Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/11/2017 
CD 
Đại Đệ tử Ni 08 - PaTaCaRa - Trì luật đệ nhất Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/11/2017 
CD 
Đại Đệ tử Ni 07 - Damadina - Thuyết pháp đệ nhất Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/11/2017 
CD 
Đại Đệ tử Ni 06 - Du Lô - Nghị Luận đệ nhất Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/09/2017 
CD 
Đại Đệ tử Ni 05 - Sundary Nanda- Thiền định đệ nhất Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/09/2017 
CD 
Đại Đệ tử Ni 04 - Liên Hoa Sắc - Thần thông đệ nhất Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/09/2017 
CD 
Đại Đệ tử Ni 03 - Khema -Trí tuệ đệ nhất Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/07/2017 
CD 
Đại Đệ tử Ni 02 - Mahapaxapade - Kinh nghiệm (cao hạ) đệ nhất Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/07/2017 
CD 
Đại Đệ tử Ni 01 - Giới thiệu văn hóa Ấn Độ Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/07/2017 
CD 
Chín chương di giới 03 - Chương 2 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/24/2017 
CD 
Chín chương di giới 02 - Chương 1 (tiếp theo) Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/21/2017 
CD 
Chín chương di giới 01 - Chương 1 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
04/21/2017 
CD