Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật (dạng Windows Media Audio WMA) bằng cách nhấn trỏ vào dấu hiệu , hoặc bấm vào hình bên cạnh tựa bài để lưu trữ vào máy vi tính của quí vị.

Tựa Tác Giả
Thể Loại
Số Lượng
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 46 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/08/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 45 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/08/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 44 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/08/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 43 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/06/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 42 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/06/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 41 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/06/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 40 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/05/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 39 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/05/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 38 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/05/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 37 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/04/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 36 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/04/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 35 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/04/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 34 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/03/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 33 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/03/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 32 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/01/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 31 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/01/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 30 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
06/01/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 29 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/28/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 28 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/28/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 27 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/27/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 26 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/27/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 25 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/27/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 24 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/26/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 23 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/26/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 22 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/26/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 21 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/25/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 20 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/25/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 19 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/23/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 18 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/20/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 17 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/20/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 16 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/20/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 15 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/19/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 14 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/19/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 13 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/19/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 12 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/18/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 11 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/18/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 10 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/18/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 09 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/17/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 08 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/17/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 07 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/17/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 06 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/16/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 05 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/16/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 04 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/16/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 03 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/14/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 02 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/14/2017 
CD 
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - 01 Nghe Pháp download Ni Sư Hạnh Diệu 
05/14/2017 
CD