Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật bằng cách nhấn trỏ vào các file để nghe.

CÁC BÀI GIẢNG PHỔ THÔNG - TT. THÍCH THÔNG PHƯƠNG
Con Đường Trở Về
Cái Biết Sờ Sờ
Bài Học Nhân Quả
Bài Học Hạnh Tùy Hỷ
Bài Học Giác Ngộ
Ai Cũng Có Tâm