Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật bằng cách nhấn trỏ vào các file để nghe.

CÁC BÀI GIẢNG KINH LUẬN - NI SƯ HẠNH DIỆU
Giáo Huấn Điển Tọa-B06
Giáo Huấn Điển Tọa-B05
Giáo Huấn Điển Tọa-B04
Giáo Huấn Điển Tọa-B03
Giáo Huấn Điển Tọa-B02
Giáo Huấn Điển Tọa-B01
Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Quân Trà La Hệ Đầu và NS Kisagotami
Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS PaTaCaRa
Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Dhammadina
Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Du Lô
Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Sundari Nanda
Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Uppalavanna
Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Khema
Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Mahapajapati và NS Bhadda
Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - Giới Thiệu Văn Hóa Ấn Độ