Thien Vien Quang Chieu: Bang Giang

Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật bằng cách nhấn trỏ vào các file để nghe.

CÁC BÀI GIẢNG KINH LUẬN - NI SƯ HẠNH DIỆU
Sử 33 Vị Tổ - 04 Tổ Ưu Ba Cúc Đa
Sử 33 Vị Tổ - 03 Tổ Thương Na Hòa Tu
Sử 33 Vị Tổ - 02 Tổ A Nan
Sử 33 Vị Tổ - 01 Tổ Ma Ha Ca Diep