Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com. Quí vị có thể nghe những bài Pháp Thoại đã được cập nhật bằng cách nhấn trỏ vào các file để nghe.

CÁC BÀI GIẢNG KINH LUẬN - NI SƯ HẠNH DIỆU
Đại Đệ Tử Ni - 09 Sư Ni Quân Trà La Hệ Đầu (Thắng trí đệ nhất) và 10 Sư Ni Kisagotami (Mang thô y đệ nhất)
Đại Đệ Tử Ni - 08 Sư Ni Patacara (Trì luật đệ nhất)
Đại Đệ Tử Ni - 07 Sư Ni Damadina (Thuyết pháp đệ nhất)
Đại Đệ Tử Ni - 06 Sư Ni Du Lô (Nghị luận đệ nhất)
Đại Đệ Tử Ni - 00 Giới thiệu văn hóa Ấn Độ
Đại Đệ Tử Ni - 05 Sư Ni Sundary Nanda (Thiền định đệ nhất)
Đại Đệ Tử Ni - 04 Sư Ni Uppalavanna -Liên Hoa Sắc (Thần thông đệ nhất)
Đại Đệ Tử Ni - 03 Sư Ni Khơ Ma (Trí tuệ đệ nhất)
Đại Đệ Tử Ni - 01 Sư Ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Kinh nghiệm đệ nhất) và 02 Sư Ni Bát Đa (Túc mệnh đệ nhất)
Giáo huấn điển tọa B06
Giáo huấn điển tọa B05
Giáo huấn điển tọa B04
Giáo huấn điển tọa B03
Giáo huấn điển tọa B02
Giáo huấn điển tọa B01
Sử 33 Vị Tổ - 33 Lục Tổ Huệ Năng B02
Sử 33 Vị Tổ - 33 Lục Tổ Huệ Năng B01
Sử 33 Vị Tổ - 32 Tổ Hoằng Nhẫn
Sử 33 Vị Tổ - 31 Tổ Đạo Tín (Phần phụ lục)
Sử 33 Vị Tổ - 31 Tổ Đạo Tín
Sử 33 Vị Tổ - 30 Tổ Tăng Xáng
Sử 33 Vị Tổ - 29 Tổ Huệ Khả B02
Sử 33 Vị Tổ - 29 Tổ Huệ Khả B01
Sử 33 Vị Tổ - 28 Tổ Bồ Đề Đạt Ma B03
Sử 33 Vị Tổ - 28 Tổ Bồ Đề Đạt Ma B02
Sử 33 Vị Tổ - 28 Tổ Bồ Đề Đạt Ma B01
Sử 33 Vị Tổ - 27 Tổ Bát Nhã Đa La
Sử 33 Vị Tổ - 26 Tổ Bất Như Mật Đa
Sử 33 Vị Tổ - 25 Tổ Bà Xá Tư Đa
Sử 33 Vị Tổ - 24 Tổ Sư Tử
Sử 33 Vị Tổ - 23 Tổ Hạc Lặc Na
Sử 33 Vị Tổ - 22 Tổ Ma Noa La
Sử 33 Vị Tổ - 21 Tổ Bà Tu Bàn Đầu
Sử 33 Vị Tổ - 20 Tổ Xà Dạ Đa
Sử 33 Vị Tổ - 19 Tổ Cưu Ma La Đa
Sử 33 Vị Tổ - 18 Tổ Già Da Xá Đa
Sử 33 Vị Tổ - 17 Tổ Tăng Già Nan Đề
Sử 33 Vị Tổ - 16 Tổ La Hầu La Đa
Sử 33 Vị Tổ - 15 Bồ Tát Ca La Đề Bà
Sử 33 Vị Tổ - 14 Bồ Tát Long Thọ
Sử 33 Vị Tổ - 13 Tổ Ca Tỳ Ma La
Sử 33 Vị Tổ - 12 Bồ Tát Mã Minh
Sử 33 Vị Tổ - 11 Tổ Phú Na Dạ Xoa
Sử 33 Vị Tổ - 10 Tổ Hiếp Tôn Giả
Sử 33 Vị Tổ - 09 Tổ Phục Đà Mật Đa
Sử 33 Vị Tổ - 07 Tổ Bà Tu Mật và 08 Tổ Phật Đà Nan Đề
Sử 33 Vị Tổ - 05 Tổ Đề Đa Ca và 06 Tổ Di Dá Ca
Sử 33 Vị Tổ - 04 Tổ Ưu Ba Cúc Đa
Sử 33 Vị Tổ - 03 Tổ Thương Na Hòa Tu
Sử 33 Vị Tổ - 02 Tổ A Nan
Sử 33 Vị Tổ - 01 Tổ Ma Ha Ca Diếp