Băng Giảng

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (817-483-8670) hoặc gởi Email đến quangchieuzen@yahoo.com.

Hương của các loài hoa

Không bay ngược chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió bay muôn phương

Kinh Pháp Cú

CÁC BÀI GIẢNG KINH LUẬN - NI SƯ HẠNH DIỆU
031. Kinh Di Giáo - B14
030. Kinh Di Giáo - B13
029. Kinh Di Giáo - B12
028. Kinh Di Giáo - B11
027. Kinh Di Giáo - B10
026. Kinh Di Giáo - B09
025. Kinh Di Giáo - B08
024. Kinh Di Giáo - B07
023. Kinh Di Giáo - B06
022. Kinh Di Giáo - B05
021. Kinh Di Giáo - B04
020. Kinh Di Giáo - B03
019. Kinh Di Giáo - B02
018. Kinh Di Giáo - B01
017. Giáo Huấn Điển Tọa - B06
016. Giáo Huấn Điển Tọa - B05
015. Giáo Huấn Điển Tọa - B04
014. Giáo Huấn Điển Tọa - B03
013. Giáo Huấn Điển Tọa - B02
012. Giáo Huấn Điển Tọa - B01
011. Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Kisagotami - B09
010. Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Quân Trà La Hệ Đầu - B09
009. Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS PaTaCaRa - B08
008. Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Dhammadina - B07
007. Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Du Lô - B06
006. Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Sundari Nanda - B05
005. Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Uppalavanna - B04
004. Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Khema - B03
003. Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Bhadda - B02
002. Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - NS Mahapajapati - B02
001. Đại Đệ Tử Ni Thời Đức Phật - Giới Thiệu Văn Hóa Ấn Độ - B01